Tilastolliset menetelmät

Tilastotieteen perusteita

(Lähde: Eliisa Löyttyniemi)

Johdanto data-analyysin tekoon

Epidemiologia ja biostatistiikka -teoksen tarkastelu vaatii oikeuden tarkastella Oppiportti-sisältöjä.

Biostatistiikka

Käsitteellä biostatistiikka tarkoitetaan tilastotieteen tarjoamien menetelmien soveltamista lääketieteen ja terveystieteen tutkimusongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Tilastollinen data-analyysi on tilastotieteen osa-alue, jossa lähtökohtana on empiirinen aineisto. Alla olevissa kappaleissa käsitellään biostatistiikan roolia tutkimusprosessissa. (Epidemiologia ja biostatistiikka, 24.2.2014, Matti Uhari ja Pentti Nieminen)

Tutkimuksen suunnitelmasta käytäntöön

Uhari ja Nieminen (2014) kertovat tutkimusaineiston keruumenetelmistä ja valmiiden tietolähteiden hyödyntämisestä.

Lue lisää havaintoaineiston hankinnasta >>

Havaintoaineiston muodostaminen

Seuraavassa tarkastellaan havaintoaineiston muodostamiseen liittyviä perusasioita. Käydään läpi tallennettavien tietojen koodaus. Lisäksi tarkastellaan aineiston tallennustapoja, tietojen puuttumisten käsittelyä, dokumentointia ja tietoturvaa

(Lähde: Epidemiologia ja biostatistiikka, 24.2.2014, Matti Uhari ja Pentti Nieminen)

SPSS

IBM SPSS Statistics on laajalti tutkimuksessa apuna käytetty ohjelma monipuolisuutensa ja käyttäjäystävällisyytensä vuoksi. Ohjelmiston avulla voidaan suorittaa tutkimusaineistolle tilastollisia analyyseja sekä tuottaa julkaisukelpoisia graafisia esityksiä.

Näille sivuille valitut ohjeet perustuvat Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tilastollisten menetelmien opetuksessa käytettyyn materiaaliin. Oppaissa esitellään SPSS-ohjelmiston käyttöön liittyviä perusasioita, tarkastellaan tilastollisia menetelmiä ja tutustutaan tutkimusaineiston esittämiseen graafisten kuvioiden avulla.

Valittu materiaali on tarkoitettu opinnäytteiden data-analyysin tueksi kurssin ”Tutkielman data-analyysi” oppimateriaalina. Materiaali tukee SPSS-ohjelman peruskäyttöä ja opastaa yleisimmin käytettyjen tilastomenetelmien käytännön suorittamisessa. Oppaat soveltuvat myös itseopiskeluun.

Oppaan kuvat on tehty IBM SPSS Statistics -ohjelman versioilla 20 ja 22. Uusin versio on 27. Ohjelman käytön kannalta tällä ei ole merkitystä, sillä ohjelman tilastollisten perusmenetelmien valikot, valinnat, ikkunat ja tulosformaatit ovat pysyneet suunnilleen samana vaikka versionumero onkin kasvanut.

 1. Johdanto (yllä)
 2. Tutustuminen SPSS-ohjelmaan
 3. SPSS-ympäristö
 4. SPSS-aineiston käsittely
 5. Muuttujien jakauman tarkastelu
 6. Muuttujamuunnokset
 7. Aineistojen muokkaaminen
 8. Aineiston graafinen tarkastelu (osa 1 ja osa 2)
 9. Kahden riippumattoman ryhmän vertailu
 10. Useamman riippumattoman ryhmän vertailu
 11. Toistetut mittaukset ja muutoksen tarkastelu
 12. Korrelaatioanalyysi
 13. Lineaarinen regressioanalyysi
 14. Kovarianssianalyysi
 15. Logistinen regressioanalyysi
 16. Tapahtumaan kuluvan ajan analysointi
 17. Faktori- ja pääkomponenttianalyysi

(Lähde: Pentti Nieminen)

JMP

SAS JMP ohjelmistolla on mahdollista tehdä tilastollisia analyysejä.

(Lähde: Eliisa Löyttyniemi)

Epidemiologia ja biostatistiikka -teos

Haluatko tietää miten lääketieteellistä tutkimusaineistoa kerätään, käsitellään, analysoidaan ja raportoidaan?

Epidemiologia ja biostatistiikka-teoksessa on havainnollistettu eri menetelmien käyttöä ja tulkintaa runsaan esimerkkiaineiston ja kuvituksen avulla. Erityisesti siinä opastetaan, miten tutkimustuloksia tulkitaan ja kuinka niistä raportoidaan.

Epidemiologia ja biostatistiikka

Epidemiologia ja biostatistiikka -oppikirja Oppiportissa

Oppikirja aukeaa, jos organisaatiollasi on hankittuna Oppiportin käyttöoikeus. Voit halutessasi hankkia teoksen henkilökohtaisen käyttöoikeuden verkkokaupastamme. Lisätietoja saat Oppiportin etusivun Käyttöohjeet- ja Usein kysytyt kysymykset -linkeistä tai osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.