Tutkimusetiikka

Lääketieteellinen tutkimus on potilaiden hoidon parantamisen kivijalka. Lääketieteellinen tutkimus on eettisesti herkkää, koska se edellyttää aina jossakin vaiheessa myös ihmisillä tehtävää tutkimusta. Tutkimukseen osallistumisessa voi aina olla riskejä, minkä vuoksi sen on perustuttava vapaaehtoiseen, tietoon perustuvaan suostumukseen. Kliinisen tutkimuksen eettinen ja juridinen sääntely on vakiintunutta ja jakautunut monille viranomaisille. Tutkijan on tunnettava tutkimustyötä ohjaavat julistukset, sopimukset ja säädökset. Tutkimustulosten julkaisu on niiden soveltamisen kannalta keskeistä, ja sen tulee täyttää tiukat tieteelliset kriteerit. Eettisesti korkeatasoinen tiede ei hukkaa tutkimusresursseja, sen tulokset ovat luotettavia ja ne julkaistaan kaikkien saataville.

(Lähde: Lääkärin etiikka, 7. painos, Suomen Lääkäriliitto, 2013, Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan kannanotto)

Lääkärin etiikka -kirjasta on julkaistu 8. painos  helmikuussa 2021 ja verkkoversio on luettavissa>>

Eettiset periaatteet kliinisessä tutkimustyössä

Lääketieteellinen julkaisutoiminta

Eettiset toimikunnat ja neuvottelukunnat

Plagioinnista

Plagioinnilla tarkoitetaan yleisten tutkimuseettisten normien vastaista toisen henkilön tuottaman aineiston lainaamista ja esittämistä oman työn tuloksena. Monet tiedekunnat ovat hankkineet sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän.

Lapset ja kliininen tutkimus

Children and clinical research: ethical issues -raportti (Nuffield Council on Bioethics, 2015)

Nuffield Bioethics: Health research, making the right decision for me (video)