Ohjaussitoumus ja tutkimussuunnitelma

Kun olet löytänyt aiheen ja ohjaajan, tee ohjaussitoumus tai projektisuunnitelma sekä tutkimussuunnitelma yhdessä vastuuohjaajasi kanssa. Osassa tiedekuntia tutkimussuunnitelma liitetään mukaan projektisuunnitelmaan, jonka oppiaineen esimies hyväksyy omalla allekirjoituksellaan. Tutkimusluvan hakemisesta vastaa ohjaajasi.

Ohjaussitoumus tai projektisuunnitelman tarkoituksena on sopia sekä ohjaajan että opiskelijan kanssa syväriprojektin aikataulusta, etenemisestä sekä ohjaajan ja opiskelijan tehtävistä projektissa sekä määrittää projektiin sisältyvät teoreettiset opinnot. Jos opinnäytetyön suorittamiseen kuuluu lisäksi ohjaajan kanssa sovittavia metodologisia opintoja, on ne myös hyvä kirjata projektisuunnitelmaan.

Kullakin tiedekunnalla on oma sopimuspohjansa, joka löytyy syventävien opintojen osiosta tiedekunnan sivuilta. Yleensä ohjaussitoumuksessa sovitaan, että opiskelija vastaa opinnäytetyön tekemisestä ja tuloksista, noudattaa tutkimustyötä tehdessään yleisesti hyväksyttyjä tutkimuseettisiä periaatteita, valmistautuu ohjauspalavereihin (jolloin ohjauksessa käsiteltävä materiaali toimitetaan ohjaajalle hyvissä ajoin ennen tapaamista), on sovitusti yhteydessä ohjaajaan ja etenee opinnäytetyön tekemisessä sovitun aikataulun mukaisesti. Yleensä myös sovitaan, että ohjaaja sitoutuu säännölliseen opinnäytetyön ohjaamiseen ja antaa sovitussa aikataulussa kriittistä, rakentavaa suullista tai kirjallista palautetta. Osassa projektisuunnitelmia kysytään myös asiantuntijatarkastajaa. Tarkemmin tästä on kohdassa Tutkielman palauttaminen.

Mikäli koet, että ohjaaja ei noudata ohjaussitoumusta, kannattaa asia ottaa puheeksi suoraan ohjaajan kanssa. Jos asiassa ei päästä kuitenkaan yksimielisyyteen, voit olla yhteydessä tiedekuntasi opintotoimistoon, josta saat tarkemmat ohjeet asian selvittämiseksi. Periaatteessa opiskelija voi purkaa sitoumuksen ohjaajan kanssa yhteisymmärryksessä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa asia ratkaistaan tiedekunnan sisäisessä käsittelyssä.

Tutustu opiskelijan ja ohjaajan oikeuksiin, vastuisiin ja velvollisuuksiin esimerkiksi Turun yliopiston rehtorin päätös -dokumentin avulla.

Tarkastele tiedekuntien ohjaussitoumuspohjia:

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan yhdessä ohjaajan kanssa. Tutkimussuunnitelmassa tulee ilmetä kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimusongelma tai tutkimusongelmat sekä aineiston keruu-, käsittely- ja raportointisuunnitelma sekä tutkielman tekemisen aikataulu. Esimerkkeinä Tampereen ja Helsingin tiedekunnan ohjeet.