Syvärit ja sen hyöty

Syventävien opintojen opintokokonaisuus kuuluu kaikkien Suomen yliopistojen lääke- ja hammaslääketieteellisten tiedekuntien lääke- ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon ja sisältää pakollisia ja valinnaisia kursseja sekä opinnäytetyön. Syventävien opintojen opinnäytetyö, tässä ”syvärit”, koostuu tutkimussuunnitelmasta, työskentelystä tutkimusryhmässä tai opintoprojektissa, kirjallisesta tutkielmasta tai muusta itsenäisesti tehtävästä kirjallisesta osasta sekä kypsyysnäytteestä.

Syvärien tavoitteena on kehittää valmiutta itsenäiseen, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun ratkaisujen tekoon, tiedon luomiseen ja hyväksikäyttöön sekä tulosten suulliseen ja kirjalliseen ilmaisemiseen.

Syvärien aiheen tulee olla lääketieteen, hammaslääketieteen, terveyden biotieteiden tai terveystieteiden alalta. Tiedekuntien sisältöohjeistuksessa on pieniä eroja, mutta käytännössä työ voi olla perustutkimusta (oma pieni projekti tai isomman projektin osa laboratoriotyöskentelyineen), kliinistä tutkimusta joko potilaita tavaten tai potilasasiakirjoihin tutustuen, opetusmateriaalin tekoa lääketieteen opetukseen tai kurssimuotoinen opintokokonaisuus. Syväreihin voi sisältyä myös seminaarityöskentelyä ja syventävien osioiden suorittamista. Valmiista työstä laaditaan aina tiivistelmä.

Esimerkkejä opinnäytetyöstä:

 • Kokeellinen, kliininen tai muu empiirinen, ohjattu tutkimustyö (noin 2 kuukautta päätoimisesti tai vastaava aika osa-aikaisesti) sekä siitä laadittava kirjallinen opinnäyte. Jos työ on julkaistu alkuperäisartikkelina tai lähetetty julkaistavaksi vertaisarviointia käyttävään tieteelliseen julkaisusarjaan, mutta opiskelija ei ole artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, voidaan häneltä pyytää lisäselvitys itsenäisestä osuudesta.
 • Laaja, systemaattinen, review-tyyppinen kirjallisuuskatsaus
 • Tapausraportti  tai -selostus
 • Opetuksen kehittämisprojekti
 • Osallistuminen yksikön järjestämään syventävään seminaarisarjaan tai opintoprojektiin lukuvuoden ajan ja sen aikana tehtävä tutkielma.
 • Valikoitujen syventävien opintojen osioiden suorittaminen ja niihin liittyvä tutkielma. Osioita voidaan ottaa eri osastoilta, mutta niiden tulisi muodostaa mielekäs kokonaisuus (käytössä vain osassa tiedekunnista)

Mitä hyötyä syväreistä on?

 • Oppii tieteen ja tutkimuksen perusteita.
 • Tutustuu uusiin eri alojen ihmisiin ja verkostoituu
 • Tutustuminen erikoisalaan/tutkijan uraan työharjoitteluilmapiirissä
 • Voi nostaa opintotukea kesän ajan
 • Voi olla mukana opetuksen kehittämiseen liittyvissä projekteissa (Turku)
 • Mahdollisuus ottaa vastuuta omasta työstä, sillä lääketieteen opiskelu on melko lailla ”putkessa menoa”
 • Osallistuu uuden tiedon tuottamiseen ja näkee sen vaikutukset
 • Kongressimatkat ja kansainvälisyys tutkimustyössä
 • Se akateeminen tuotos opiskeluaikana!
 • Valtakunnallisesti tiedekunnilla asiasisällöllisesti samat tavoitteet